PMI Norway Chapter

Invitasjon til å stille til valg høsten 2021 | Invitation to stand for election in the autumn of 2021

Invitasjon til å stille til valg høsten 2021 | Invitation to stand for election in the autumn of 2021

Vi trenger kandidater til flere verv, og oppfordrer deg til å lese videre. | We need candidates for several positions and encourage you to continue reading.

 

  • Nestleder / Vice President
  • Partner- og sponsordirektør / Partner & Sponsor Director
  • Medlemsdirektør / Member Engagement Director
  • Frivillighetsdirektør / Volunteer Engagement Director
  • Fagdirektør / Professional Development Director
  • Medlem i konstitusjonskomiteen/ Member of the Auditing Committee
  • Medlemmer i valgkomiteen / Members of the Nominating Committee

Les mer om vervene og hvordan du melder din interesse, nedenfor. (Details in English follow after the Norwegian text.)

Invitasjon til å stille til valg høsten 2021

Alle som kan tenke seg å ha et verv, vurderer å ha et verv, eller har forslag til kandidater inviteres til å ta kontakt med valgkomiteen. Å stille til valg for å sitte i hovedstyret i PMI Norway Chapter er åpent for alle i PMI Norway Chapter. Vi trenger at vi som medlemmer bidrar til felleskapet.

For alle rollene vil det være en mulighet for hjelp og støtte fra de som har sittet i rollen frem til høsten 2021.

Hovedstyreverv

Nestleder / Vice President 

Ansvar for ‘governance’ og struktur, stedfortreder for President. Sparringspartner for leder og øvrige styremedlemmer.

Partner- og sponsordirektør / Partner & Sponsor Director 

Ansvar for å engasjere og følge opp eksisterende bedriftspartnere, samt identifisering og innsalg til nye partnere. Tiltrekke og utvikle samarbeid med strategiske samarbeidspartnere.
Ansvar for å tiltrekke sponsorer til enkeltarrangementer (events). Holde oversikt over og engasjere mulige lokale og nasjonale sponsorer samt synligjøre verdien av å sponse arrangementer. Samarbeide med lokalavdelingene (branches).

Medlemsdirektør / Member Engagement Director

Ansvar for det som fostrer engasjement blant alle medlemmer. Motivator, ambassadør og skaper av liv og engasjement rundt medlemskap i PMI Norway Chapter fra et nasjonalt perspektiv. Samarbeid og samordning med lokallagene (branches) for lokalt engasjement.

Det er en etablert arbeidsgruppe som jobber med dette ansvarsområdet.

Frivillighetsdirektør / Volunteer Engagement Director

Administrere og skape engasjement rundt de frivillige og det å gjøre frivillig arbeid. Sentral oversikt og styring samt koordinering med den regionale gjennomføringen og oppfølging i lokallagene. I dag jobber mange frivillige i arbeidsgrupper som tar tak i spesifikke utfordringer og løser disse. Det opprettes nye grupper som løser saker etter hvert som behovet eller kapasiteten er der.

Det er en etablert arbeidsgruppe som jobber med dette ansvarsområdet.

Fagdirektør / Professional Development Director

Ansvar for den faglige utviklingen knyttet blant annet til PMI, PMP og PMBOK. Herunder også spørsmål relatert til kurs, faglig utvikling, PDUer og sertifisering.

Det er en etablert arbeidsgruppe som jobber med dette ansvarsområdet.

Andre verv:

Ett medlem til konstitusjonskomiteen

Ett av to medlemmer i konstitusjonskomiteen, også kalt kontrollkomiteen. Ansvar for tilsyn av hovedstyret og revidering av styrets prosesser og årsberetning med regnskap. Dette er et verv der god kjennskap til styrets arbeid og PMI Norway Chapter Bylaws er særdeles nyttig.

Medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen består av to til tre medlemmer hvorav en er leder og ansvarlig for den formelle innstillingen til hovedstyret i forkant av valget. Det er ønskelig med en stadig fornying av noen av medlemmene av komiteen slik av man stadig får nye innspill.

Kontakte valgkomiteen:

Ta kontakt med valgkomiteen for å melde ditt eget kandidatur, foreslå andre kandidater eller for å ta en prat. Bruk e-post eller ring/SMS oss direkte.

Vennlig hilsen

Gunn Stirling, leder, mobil 48074954

Pau Mugford, medlem, mobil 48086529

E-postadresse: nominations@pmi-no.org

 

Invitation to stand for election in the autumn of 2021

Anyone who might consider holding a position, wish to hold a position, or wish to propose candidates, is invited to contact the Nomination committee. Standing for election onto the Board of Directors of PMI Norway is open to everyone in PMI Norway Chapter. It is important that our members engage in our local chapter.

For all the roles there will be an opportunity for help and support from those who have been in the role until the autumn of 2021.

 

Board of Directors positions

Vice President

Responsible for governance and structure and deputy for the President. Sounding board for the President and the other members of the Board.

Partner & Sponsor Director

Responsible for engaging and following up existing business partners, as well as identification and sales to new partners. Attract and develop collaborations with strategic partners.

Responsible for attracting sponsors for individual events. Keep track of and engage potential local and national sponsors and highlight the value of sponsoring events. Collaborate with local branches.

Member Engagement Director

Responsible for fostering commitment among all members. Motivator, ambassador and creator of life and commitment around membership in the PMI Norway Chapter from a national perspective. Cooperation and coordination with the local teams (branches) for local involvement.

There is an established working group focused on matters that fall under this area of responsibility.

Volunteer Engagement Director

Manage and create commitment around the volunteers and doing volunteer work. Central overview and management as well as coordination with the regional implementation and follow-up in the local teams. Today, many volunteers work in working groups that address specific challenges and find solutions. New groups are set up to solve new cases as the need or capacity arises.

There is an established working group focused on matters that fall under this area of responsibility.

Professional Development Director

Responsible for the professional development related to PMI, PMP and PMBOK. Including Q&A related to courses, professional development, PDU and certification.

There is an established working group focused on matters that fall under this area of responsibility.

 

Other positions:

One member of the Auditing Committee

One of two members of the Auditing Committee, also called the Control Committee. Responsible for supervising the Executive Board and auditing the Board's processes and annual report with accounts. This is a position where good knowledge of the board's work and PMI Norway Chapter Bylaws is extremely useful.

Members of the Nominating Committee

The Nominating Committee consists of two to three members, one of whom is the leader and responsible for the formal recommendation to the main board prior to the election. It is desirable to constantly renew some of the members of the committee so as to constantly receive new input.

 

How to reach the Nominating Committee:

Contact the Nominating committee to let us you would like to be a candidate, propose other candidates or just for a chat about the election. Use e-mail or call/SMS us directly.

 

Best Regards,

Gunn Stirling, leader, mobile 48074954

Pau Mugford, member, mobile 48086529

E-mail addressnominations@pmi-no.org

Følg med på det som skjer!

Ikke medlem? Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få med deg siste nytt om PMI og PMI Norway Chapter.
captcha