<< Back

Er du kandidat til styret i PMI Norway? - Are you a candidate for PMI Norway's Board of Directors?

Nyheter

(English version below)

PMI Norway Chapter søker kandidater til følgende roller i hovedstyret:

Leder (2 år)

 • Styrets leder og daglig leder i PMI Norway. Hovedkontakt for PMI sentralt og globalt, samt tett samarbeid med andre PMI-ledere over hele verden. Noe reisevirksomhet. Krav til PMP-sertifisering. Fast rolle i hovedstyret.

Nestleder (2 år)

 • Ansvar for ‘governance’ og stedfortreder for leder. Sparringspartner for leder og øvrige styremedlemmer. Krav til PMP-sertifisering. Fast rolle i hovedstyret.

Administrasjonsansvarlig (1 år)

 • Ansvar for daglig drift, herunder økonomi og regnskap, IT, webside, kontrakter og arkiv. Fast rolle i hovedstyret. Rollen har støtte fra frivillige innen økonomi og regnskap samt webside og kommunikasjon.

Bedriftspartner- og sponsoransvarlig (2 år)

 • Engasjere og følge opp eksisterende og potensielle bedriftspartnere, utvikle samarbeid med strategiske samarbeidspartnere, samt sponsorer til arrangementer. Synligjøre verdien av partnerskap og sponsing.

Young Professionals (2 år)

 • Fokus på prosjektledere og -medarbeidere som er i starten av prosjektkarrieren sin. Samarbeid med universiteter og høyskoler som tilbyr prosjektlederutdanninger. Arrangementer spesielt rettet mot Young Professionals.

Oppgavene i styret er konkrete og praktiske. De frivillige i foreningen jobber sammen i arbeidsgrupper for å engasjere nåværende og potensielle medlemmer, bidra til å løfte fram prosjektlederfaget og utvikle partnersamarbeid. I årene som kommer, ønsker PMI Norway å videreutvikle og utvide både virtuelle og fysiske møteplasser for medlemmer bosatt i Norge. Til dette arbeidet trenger vi flinke og engasjerte frivillige slik at vi oppnår målene våre. Dagens hovedstyre finner du på websiden vår: https://www.pmi-no.org/

 

Vi har også andre ledige verv, dersom en styrerolle virker for krevende

Medlem av konstitusjonskomiteen (2 år)

 • Føre tilsyn med hovedstyrets aktiviteter, årsberetning og regnskap. God kjennskap til PMI og PMI Norway spesielt, samt styrets arbeid, er en stor fordel. Komiteen har to medlemmer.

Medlem av valgkomiteen (1 år, gjerne flere)

 • Identifisere kandidater til verv og komme med en instilling til hovedstyret i forkant av årsmøtet hvert år. Det er en fordel med et bredt nettverk som er relevant for PMI Norways virkeområde. Komiteen har 2-3 medlemmer, hvorav en er leder.

Ta kontakt med valgkomiteen dersom du tror en eller flere roller kan passe for deg, eventuelt om du har forslag til kandidater. Det er kun medlemmer av PMI Norway Chapter som kan stille til valg i hovedstyret. Frivilligarbeid i PMI Norway Chapter er en fin måte å gi noe tilbake til prosjektlederfellesskapet i Norge.

Som alltid vil vi gjerne at alle som kan tenkte seg å bidra med noe, stort eller smått, sender oss en epost. Send den gjerne til valgkomiteen (nominations@pmi-no.org), eller til Kari, Finance Manager (finance@pmi-no.org) så snart som mulig, og gjerne innen 10. august.

---

PMI Norway Chapter seeks candidates for the following roles on the Board of Directors:

President (2 years)

 • Leader of the Board of Directors (BoD) and managing director of PMI Norway. Main contact person for PMI HQ and globally, collaboration with PMI Presidents around the world. Some travelling can be expected and PMP certification required. Permanent role on the BoD.

Vice President (2 years)

 • Responsible for governance and deputy for the President. Discussion partner for the President and the other board members. PMP certification required. Permanent role on the BoD.

Operations Director (1 year)

 • Responsible for the day-to-day operations, including finance and accounting, IT and website, contracts and archives. Permanent role on the BoD. This role leads volunteers responsible for finance and accounting as well as website and communications.

Corporate Partner & Sponsor Director (2 years)

 • Engage and follow up existing and potential corporate partners, develop strategic partnerships, and attract sponsors for events. Promote the value of partnerships and sponsorships.

Young Professionals (2 years)

 • Focus on project managers and team members at the start of their project careers. Cooperation with universities and higher education providers offering project management courses and degrees.

The tasks and duties carried out by the Board members are concrete and hands-on. At PMI Norway we collaborate in small task forces to engage existing and potential members, to increase the knowledge and awareness of the project management profession, and to develop partnerships with companies and organizations who employ and organize project managers. One major focus is to increase and enhance our offering of both virtual and in-person events and venues for PMI members based in Norway. We rely on capable and enthusiastic volunteers to reach our goals. You can check out the current Board of Directors on our website: https://www.pmi-no.org/

If you are unable to commit to a role on the Board, please consider the vacancies on two committees:

Member of the Auditing Committee (2 years)

 • Audit and review the activities of the Board of Directors and the Chapter, including the annual report and the finances. Extensive knowledge of PMI and of PMI Norway Chapter in particular, as well as the activities conducted by the Board of Directors, is a great advantage to succeed in this role. The Committee has two members.

Member of the Nominations Committee (1 year, preferably 2-3 years)

 • Identify candidates for vacant roles and present a list of candidates before the election at the annual meeting. To succeed in this role, it helps to have a broad network of people relevant to the purpose and activities of PMI Norway. The Committee has 2-3 members, of which one is the Leader of the Nominations Committee.

Reach out to the Nominations Committee if you think one or more of the roles would be a good fit for you, or if you have candidates you would like to propose. Successful candidates to the Board of Directors have to hold a PMI Norway Chapter membership in addition to their PMI membership. Volunteering in PMI Norway is a great way to pay something back to the project management community in Norway.

As always, we encourage all those who would like to contribute, big or small, to send us an email. You can send it to the Nominations Committee (nominations@pmi-no.org), or you can reach out to Kari, Finance Manager (finance@pmi-no.org) as soon as possible, and by 10 August, if possible.

Search

Categories

View the archives