Nyheter

Nytte og kostnadsstyring av IT-prosjekter i en usikker verden

Seminaret presenterer erfaringer og forskning om hvordan vi bør analysere, kommunisere og håndtere usikkerhet rundt hvor mye IT-prosjekter vil levere av nytte og hva de vil koste.

Mens usikkerhetsanalyse og usikkerhetshåndtering lenge har vært praktisert på kostnadssiden, har det vært mindre oppmerksomhet og lavere modenhet rundt analyse og håndtering av usikkerhet med hensyn til levert nytte (gevinster). Dette er derfor hovedtema for seminaret.

Målgruppe for seminaret:
IT-ledere, IT-kunder, IT-leverandører og andre som ønsker å bli bedre på nyttestyring ved IT-utvikling

Påmelding: 
Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig. Dersom seminaret blir fulltegnet (maksimum 100 deltagere) vil de som først melder seg på bli prioritert.

Les mer og meld deg på her! 

Program:
8:00-8:30: Frokostservering

8:30-8:40: Velkommen
Kjetil Strand, Verdix

8:40-9:00: Hvordan få tak i reell usikkerheten i kostnader og nytte?, 
Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory

Tradisjonelle metoder for analyser av kostnad og nytte vil typisk føre til en betydelig undervurdering av usikkerheten. Det beste vi kan gjøre er å se tilbake på lignende erfaringer. Presentasjonen går gjennom noen av problemene med tradisjonelle metoder og gir evidensbaserte råd for hvordan bedre analyser bør gjennomføres. Gjennomføring av en undersøkelse de siste 5-10 minuttene.

9:00-9:20: Usikkerhetsanalyse og gevinstberegninger - erfaringer fra prosjektet Modernisering av Folkeregisteret i Skatteetaten
Tore Anders Aamodt og Therese Fischer, Skatteetaten

Prosjektet Modernisering av Folkeregisteret i Skatteetaten har fra tidlig i forprosjektet basert seg på en grundig utredning av gevinster og usikkerheten til disse. Presentasjonen beskriver erfaringene prosjektet har fått med operativ bruk av gevinstberegninger og usikkerhet i prosjektgjennomføringen.

9:20-9:40: Kommunikasjon av usikkerhet
André Vogt, Scienta

Presentasjonen belyser gevinster forbundet med god kommunikasjon av usikkerhet i prosjekter, noen av svakhetene i vanlig praksis, samt mulige tiltak for å bøte på dem.

9:40-10:00: Bedre gevinsoppnåelse med nyttedreven utvikling
Stein Grimstad, Scienta

Presentasjonen tar for seg hvordan nyttedrevet utvikling bidrar til å sikre at IT-investeringer gir mest mulig forretningsverdi, hva som finnes av sentral verktøy for dette og praktiske erfaringer med bruk av disse.

10:00-10:20: Usikkerhetsvurdering for nyttepoeng og kostpoeng
Jo Hannay, FFI

Nyttepoeng og kostpoeng er pengeløse uttrykk for estimert forretningsverdi og livsykluskost. De brukes for å sammenlikne produktelementer relativt til hverandre på henholdsvis nytte og kost (størrelse). Slike relative poeng skal gjøre det lettere å estimere. Men noe annet fint med poeng, er at de kan instansieres med ulike pengeverdier som utrykker ulike scenarioer. Her viser vi hvordan man kan instansiere dem med ulike pX-verdier (kjent fra Finansdepartementets KS-regime), nå for både kost og forretningsverdi.

10:20-10:40: Innføring av usikkerhetsanalyse basert på kostnadsestimering i tidligfase
Odd Gunnar Alterhaug og Jørgen Petersen, Promis

Presentasjonen gir en gjennomgang av hvordan usikkerhetsanalyser kan benyttes i en tidlig fase for å få grep om usikkerheten og hvilke rammer som bør legges til grunn for en gitt satsning.

10:40-11.00: Styring av nytte gjennom fortløpende leveranser og tilbakemelding fra brukere
Rune Danielsen og Kristin Andersen, SPK

SPK presenterer hvordan de i sine prosjekter fokuserer på justering av løsning underveis i prosjektgjennomføringen for å kunne ta ut mest mulig nytte. I presentasjonen viser SPK eksempler på måling mot reell effektivisering og mot alternativ kost.

11:00-11:10 Oppsummering undersøkelse
Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory

 

TILBAKE TIL LISTE

0 Comments

    Leave a Comment