<< Back

Kandidater søkes til årets valg i PMI Norway Chapter | Seeking candidates for this year’s election in PMI Norway Chapter

Nyheter

Vi ser etter kandidater til følgende faste roller i hovedstyret: | We are looking for candidates to fill the following permanent roles on the Board of Directors

 • Leder | President (2 år/years) 
 • Nestleder | Vice President | Nestleder (2 år/years) 
 • Administrasjonsansvarlig | Operations Director (2 år/years) 

 

Vi ser også etter kandidater til hovedstyret som kan bidra innen følgende områder i 1-2 år. | We are also looking for candidates to the Board of Directors that can support the following areas the next 1-2 years:

 • Arrangementer | Events
 • Medlemmer | Members
 • Faglig utvikling og kurs | Professional Development and Training
 • Young Professionals

 

Komiteer med ledige plasser | Committees with vacancies

 • Konstitusjonskomiteen | Auditing Committee (2 år/years)
 • Valgkomiteen | Nominations Committee (1 år/year)

 

Les mer om frivilligarbeid i PMI Norway Chapter og de ulike rollene nedenfor. Engelsk versjon finner du lenger ned på siden. | Read more below about volunteering at PMI Norway Chapter and the different roles, in English below the Norwegian version.

Hovedstyret

Oppgavene i hovedstyret er konkrete og praktiske. Vi jobber sammen i arbeidsgrupper for å engasjere eksisterende og potensielle medlemmer, bidra til å løfte fram prosjektlederfaget, samt utvikle partnersamarbeid. Under pandemien fikk vi muligheten til å tenke nytt og strategien framover er særlig å sette medlemmene våre i fokus gjennom fysiske arrangementer og nettverksmuligheter. Videre skal vi arbeide for et bedre PMI-kurstilbud i Norge.

Dagens hovedstyre finner du på websiden HER.

Om et styreverv blir for krevende, har vi ledige roller i to komiteer:

 • Medlem av konstitusjonskomiteen | Member of the Auditing Committee (2 år)
  • Komiteen har to medlemmer, og fører tilsyn med hovedstyrets aktiviteter, årsberetning og regnskap. God kjennskap til PMI og PMI Norway Chapter spesielt, samt hovedstyrets arbeid er en fordel.
 • Medlem av valgkomiteen | Member of the Nominations Committee (1 år)
  • Valgkomiteen har 2-3 medlemmer hvorav en er leder og ansvarlig for innstillingen til hovedstyret i forkant av valget hvert år. Det er en stor fordel om medlemmene i valgkomiteen har et bredt nettverk med aktuelle kandidater for PMI Norway Chapters virkeområde.

Litt mer om rollene i hovedstyret og fokusområdene vi trenger styremedlemmer til

 • Faste roller
  • Leder | President – Styrets leder og daglig leder i PMI Norway Chapter. Hovedkontakt for PMI globalt. Noe reisevirksomhet. Krav til PMP-sertifisering.
  • Nestleder | Vice President – Ansvar for ‘governance’ og stedfortreder for leder. Sparringspartner for leder og øvrige styremedlemmer. Krav til PMP-sertifisering.
  • Administrasjonsansvarlig | Operations Director – Ansvar for daglig drift, herunder økonomi og regnskap, it tillegg til ansvar for IT og webside, kontrakter og arkiv.
 • Fokusområder
  • Arrangementer | Events – Planlegging og gjennomføring av fysiske og virtuelle medlemsarrangementer. Fordel med adresse i Oslo-området.
  • Medlemmer | Members – Skape engasjement blant alle medlemmene gjennom målrettet innsats mot ulike medlemssegmenter.
  • Faglig utvikling og kurs | Professional Development and Training – Tilrettelegging for faglig utviklig i Norge innen PMI-universet, herunder sertifisering og vedlikehold av sertifiseringer. Svare på prosjektfaglige og andre spørsmål fra medlemmene omkring sertifisering og PDU-er.
  • Young Professionals – Fokus på prosjektledere og -medarbeidere som er i starten av prosjektkarrieren sin. Samarbeid med universiteter og høyskoler som tilbyr prosjektlederutdanninger. Arrangementer spesielt rettet mot Young Professionals.

 

Ta kontakt med valgkomiteen dersom du tror en eller flere roller kan passe for deg, eventuelt om du har forslag til kandidater. Det er kun medlemmer av PMI Norway Chapter som kan stille til valg i hovedstyret. Frivilligarbeid i PMI Norway Chapter er en fin måte å gi noe tilbake til prosjektlederfellesskapet i Norge.

 

Om PMI Norway Chapter

PMI Norway Chapter er en selvstendig norsk medlemsforening for prosjektledelse, knyttet til Project Management Institute (PMI) gjennom et ‘charter’. Globalt har PMI flere enn 600 000 medlemmer. PMI Norway Chapter har 450 medlemmer, og så er det cirka tilsvarende antall PMI-medlemmer bosatt i Norge som ikke (foreløpig) også er medlem av vårt norske Chapter.

*********

The Board of Directors

The Boards’ tasks are concrete and hands-on. We work together in task forces to engage existing and potential members, increase the knowledge and awareness of the project management profession, and develop cooperation with like-minded partners. The pandemic was an opportunity for us to change tactics, and our strategic direction is to increase the benefits for our members through physical events and net-working opportunities. We also aim to improve the PMI course offering in Norway.

You can learn more about the current Board of Directors on our web page HERE.

Are you concerned that a Board role will be difficult to fit into your schedule? Then consider these two committees:

 • Member of the Auditing Committee (2 years) 
  • This 2-member committee reviews the Boards of Directors’ activities, the annual report and the year-end accounts. A good knowledge of PMI and specifically the PMI Norway Chapter’s way of working are beneficial for serving in this role. 
 • Member of the Nominations Committee (1 year) 
  • The Nominations Committee has 2-3 members of which the leader is responsible for presenting the nominations to the Board of Directors before each election. It is a great advantage for members of this committee to have a wide network relevant for the PMI Norway Chapter activities in the search for volunteers.

More details about the Board roles that are up for election this autumn:

 • Permanent roles 
  • President – Leader of the Board of Directors and managing director of PMI Norway Chapter. Main contact person for PMI globally. Some travelling can be expected and PMP certification required. 
  • Vice President –  Responsible for governance and deputy for the President. Discussion partner for the President and the other board members. PMP certification required. 
  • Operations Director – Responsible for day to day operations, including finance and accounting, as well as IT and website, contracts and archives.
 • Focus areas 
  • Events – Planning and execution of physical and virtual events for members and other stakeholders. It is an advantage to be based in or near Oslo. 
  • Members – Engage our members through targeted effort with different member segments.  
  • Professional Development and Training – Cater for competence development in Norway within the PMI universe, including facilitation for certification(s) and certificate maintenance. Respond to project management queries and other questions from the members around certification and PDUs.   
  • Young Professionals – Focus on project managers and team members in the start of the project carriers.  Cooperation with universities and higher education providers offering project management educations. 

 

Please contact the Nominations committee if you would like to be considered for one or more of the roles, or if you have suggestions for potential candidates. Only members of the PMI Norway Chapter are eligible for positions on the Board of Directors. Volunteering for the PMI Norway Chapter is a great way to give something back to the project management community in Norway.

 

About PMI Norway Chapter

PMI Norway Chapter is an independent Norwegian member organisation for project management, linked to the Project Management Institute (PMI) as a ‘charter’. Globally PMI has more than 600 000 members. PMI Norway Chapter has 450 members. Residing in Norway there also approx the same number of global PMI members who (currently) are not members of our the Norwegian Chapter. 

 

Search

Categories

View the archives