Årsmøtet er PMI Norway Chapters høyeste organ, og siden 2016 har årsmøtet vært avholdt tidlig i 4. kvartal. Fram til høsten 2016 ble årsmøtet lagt fysisk til Oslo med deltaking av styret, sendemenn som representerte Branches, samt andre inviterte deltakere. Fra og med det ekstraordinære årsmøtet i 4. kvartal 2016, har årsmøtet vært digitalt. Årsmøtet i 2018 ble gjennomført digitalt og var åpent for alle medlemmer, dvs at sendemann-systemet ikke lenger ble anvendt. Formalia omkring årsmøtet er beskrevet i vedtektene (Bylaws).

Alle saker som fremmes for årsmøtet, skal være behandlet på forhånd i Branches, i styret og i adminstrasjonen som beskrevet i Bylaws. Saker som behandles på årsmøtet, er begrenset til sakslisten i innkallingen til årsmøtet. Benkeforslag er ikke tillatt på årsmøter i PMI Norway Chapter.