〈For English, please scroll down〉

Om oss

The Project Management Institute (PMI)

PMI har eksistert i over 50 år, har flere enn 650 000 medlemmer i nærmere 200 land, og er i dag verdens ledende medlemsorganisasjon for prosjektledelse.

Organisasjonen tilbyr

 • globalt anerkjente standarder
 • ni sertifiseringer
 • omfattende forskningsprogram
 • profesjonelle utviklingsmuligheter

En PMI-sertifisering er et bevis på at du har en profesjonell holdning til prosjektfaget og at du oppfyller minimumskrav til både praktisk erfaring og faglig kompetanse.

I PMI har vi fokus på fem områder:

 • Påvirking gjennom prosjektledelse - positiv innflytelse på resultater og samfunnet generelt
 • Profesjonalitet - ansvarlighet og etisk adferd
 • Frivillighet - tett samarbeid mellom frivillige og PMI-ansatte
 • Fellesskap - alle medlemmer samarbeider om et felles mål: å fremme prosjektlederfaget
 • Engasjement - ulike synspunkter og erfaringer hjelper oss til å vokse og håndtere endringer

PMI Norway Chapter er den norske lokalavdelingen tilknyttet PMI

PMI er representert over hele verden gjennom lokalavdelinger ("chapters"). PMI Norway Chapter ble etablert i 2000, og styret representerer både norsk næringsliv og offentlig sektor.

Vi har medlemmer i hele Norge, med hovedvekt av medlemmer i Oslo-området, etterfulgt av Vestland og Rogaland. I tillegg har vi en egen Young Professionals-gruppe. Vi arrangerer aktiviteter som både medlemmer og ikke-medlemmer kan delta på, med hovedfokus på medlemmene våre. Alt arbeid i foreningen er ulønnet og på frivillig basis.

Målene til PMI Norway Chapter er omforent med PMIs mål globalt:

 • spre kunnskap om prosjektledelse
 • fremme anseelsen til prosjektledelse som profesjon
 • nettverksbygging
 • dele erfaringer mellom mennesker som arbeider med prosjekter

Som medlem i PMI og PMI Norway Chapter får du tilgang til:

 • nyheter, trender og muligheter innenfor prosjektledelse
 • fagkvelder og samlinger
 • nettverksbygging
 • faglige aktiviteter der du kan bidra til å heve kunnskapen om prosjektledelse 

 


About Us

The Project Management Institute (PMI)

With a history of well over fifty years, over 650,000 members from nearly 200 countries, the US-based Project Management Institute (PMI) is the world`s leading organization in its own field.

This worldwide organization provides

 • globally recognized standards
 • 9 certifications
 • comprehensive research programs and
 • endless opportunities for professional development.

A PMI certificate is proof of project proficiency, the minimum required practical experience and project expertise.

At PMI, our focus lies on:

 • impact through Project Management – a positive effect on both results and community,
 • professionalism – responsibility and ethical conduct,
 • volunteering – collaboration between volunteers and PMI employees,
 • community – the common goal of all members is to promote Project Management,
 • engagement – the different perspectives and experiences help us grow and change.

Project Management Institute - Norway Chapter

PMI is represented all over the world through so-called local chapters. The Norway Chapter dates to the year 2000 and its board members represent both the public and business sphere.

We have members from all over the country, with the majority in the Oslo area, followed by Vestland and Rogaland counties. We are proud to have a Young Professionals Group of our own. Our events are open for members and non-members alike, yet we focus mostly on our members. All the work done within the organization is voluntary and unpaid.

The goals of the PMI Norway Chapter are equal to that of the global organization:

 • to share Project Management knowledge,
 • to promote the recognition of Project Management as a profession,
 • networking,
 • and sharing experiences with other people working with projects.

As a member of PMI and PMI Norway Chapter, you have access to

 • news updates, trends, and opportunities within Project Management
 • professional events, get-togethers,
 • networking, and
 • the opportunity to contribute to the enrichment of Project Management knowledge by means of professional activities.

 

PMINC-Adapt-or-Die-volunteers-2017.jpg