〈For English, please scroll down〉

Young Professionals

PMI Norway Chapter Young Professionals (YP) har fokus på unge med interesse for program- og prosjektledelse, og på å øke bevisstheten rundt PMI. YP er en dedikert satsing der det arbeides målrettet mot studenter og unge som interesserer seg for prosjektledelse.

PMI Norway Chapter Young Professionals ble etablert i januar 2019. Prosjektledelse er et fagfelt i stadig endring i takt med behovene i samfunn og arbeidsliv, og et fagfelt som påvirker oss alle, enten du studerer eller leder prosjekter. Alle bransjer trenger gode prosjektledere, så vel som gode ledere.

Prosjektledelse handler om å løse oppgaver

Det kan være alt fra å planlegge en helgetur, bygge en vindmølle, gjennomføre et konsulentoppdrag, eller til å styre en virksomhet.

Det finnes uendelig mange former for prosjektledelse innen mange bransjer. Det kan blant annet være IT-prosjekter, endringsprosjekter, byggeprosjekter og prosjekter i frivillige organisasjoner.

Felles for disse prosjektene er at de trenger å bli ledet på en god og kontrollert måte. Prosjektledere kommer i mange former: praktikanter med mye erfaring, personer med sertifiseringer og kunnskap om prosjektledelse, samt akademia. Så uansett hvem du er, hvilke bransje du er i, om du er student eller erfaren, jobber på en byggeplass eller forsker på prosjektledelse – YP er et nettverk hvor unge aspirerende prosjektledere eller fremtidige prosjektledere kan utvikle seg innen fagfeltet sammen, bygge nettverk og vennskap, bli kjent med nye selskaper og bransjer og delta på seminarer, workshoper og sosiale samlinger.

Har du spørsmål angående Young Professionals? Vennligst ta kontakt med Dennis Bogen, Young Professionals Director (youngprofessionals@pmi-no.org).

---

PMI Norway Chapter Young Professionals (YP) focuses on young people with an interest in program and project management, and on raising awareness of PMI. YP is a dedicated initiative where work is targeted at students and young people who are interested in project management.

PMI Norway Chapter Young Professionals was established in January 2019. Project management is a professional field that is constantly changing in line with the needs of society and working life, and a professional field that affects us all, whether you study or manage projects. All industries need good project managers, as well as good managers.

 

Project Management is about solving tasks

It can be anything from planning a weekend trip, building a windmill, carrying out a consultancy assignment, or managing a business.

There are an infinite number of forms of project management within many industries. These can include IT projects, change projects, building projects and projects in voluntary organisations.

What these projects have in common is that they need to be managed in a good and controlled manner. Project managers come in many forms: interns with a lot of experience, people with certifications and knowledge of project management, as well as academia. So no matter who you are, what industry you are in, whether you are a student or experienced, working on a construction site or researching project management - YP is a network where young aspiring project managers or future project managers can develop in the field together, build networks and friendships, get to know new companies and industries and participate in seminars, workshops and social gatherings.

For inquiries related to Young Professionals, please contact Dennis Bogen, Young Professionals Director (youngprofessionals@pmi-no.org).